De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij onder andere voorgenomen besluiten tot het aantrekken en verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer (tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming).

Het adviesrecht wat betreft investeringen en kredieten geldt in vier situaties. De bestuurder wil:

  • een belangrijke investering doen in de eigen organisatie;
  • een belangrijk krediet aantrekken voor de eigen organisatie;
  • een belangrijk krediet aantrekken voor een andere organisatie;
  • garant staan voor belangrijke schulden van een andere organisatie.

Bij een investering legt een organisatie voor lange tijd geld vast in een duurzaam bedrijfsmiddel, zoals grond, gebouwen, apparatuur of licenties. Of een OR adviesrecht heeft bij zo’n investering wordt bepaald door de hoogte van de investering ten opzichte van het organisatievermogen en de gevolgen ervan. Geld dat de bestuurder investeert, is niet meer beschikbaar voor andere activiteiten en kan op termijn dus negatief uitpakken voor andere wensen.

De ondernemingsraad heeft niet alleen adviesrecht als het besluit wordt genomen op het niveau waarop de ondernemingsraad is ingesteld. Er zijn situaties waarin het besluit van de moedervennootschap ofwel via medeondernemerschap, ofwel via toerekening moet worden gezien als het besluit van de (dochter)vennootschap waar wel een ondernemingsraad is ingesteld. Om tot een verantwoord advies te kunnen komen dient de ondernemingsraad over relevante informatie te beschikken. Dat kan ertoe leiden dat ook de moedervennootschap informatie dient te verschaffen aan de ondernemingsraad. Over de vraag of de ondernemingsraad adviesrecht heeft bij het (direct) aantrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer bestaat in de praktijk geen discussie. Dat is anders wanneer het gaat over een herfinanciering. Wel dient de ondernemingsraad (opnieuw) om advies te worden gevraagd als essentiële voorwaarden van de lening, zoals de looptijd en het rentepercentage, worden gewijzigd, aangezien dat besluit moet worden gekwalificeerd als het aantrekken van een nieuw krediet.

 

Herman Olde Hartmann
Partner FBM
+31 (06) 537 03 547
h.oldehartmann@fbm.nl