Skip to main content Skip to search

Herstructurering, herfinanciering en doorlopend financieel management

 
 

Herstructurering, herfinanciering en doorlopend financieel management zakelijke dienstverlener

Achtergrond Klant

Middelgroot bedrijf in de zakelijke dienstverlening met ca. 20 medewerkers en een sterk fluctuerende omzet en marge-daling. Gemiddelde omzet van circa 5 miljoen en een resultaat al twee jaar licht negatief.

Situatie

In de voorgaande jaren is de dienstverlening drastisch veranderd. De onderneming en haar ondernemers hebben onvoldoende aanpassingen gedaan op de veranderende markt. Omzet is nog op pijl, maar dit is enkel door veel concessies te doen op type opdrachten en lagere marges. Liquiditeit staat zwaar onder druk. Crediteuren lopen op. Financiering al één keer uitgebreid en kunnen niet een tweede keer verhogen met een gedegen plan en verbeteringen.
Onderneming moet haar strategie wijzigen en drastische keuzes maken om tot een slagvaardig en weer winstgevend bedrijf te komen.

Aanpak FBM

FBM werd ingeschakeld voor assistentie. Na een grondige analyse van de situatie wist FBM in onderlinge gesprekken vrij snel naar voren te halen dat de twee eigenaren/managers zeer verschillend denken over de onderneming en haar koers. Dit heeft geleid tot een patstelling, waarbij beiden voorlopig niets hebben gedaan. Ieder deed zijn eigen ding en de onderneming was letterlijk stuurloos. Medewerkers wisten ook niet waar ze aan toe waren. De urenproductiviteit was zeer laag.

Het was onvermijdelijk dat de eigenaren/managers uit elkaar moesten. Pittige gesprekken volgden, maar toch zorgde dit ook voor opluchting. Toen dat duidelijk werd, bleek toch eigenlijk ook dat één van de eigenaren al lang een andere ambitie had, maar daar niet voor uit durfde te komen.

Het plan van aanpak bevatte concrete acties op vier terreinen: organisatie, sturingsrapportage, liquiditeit en financiering (zowel zakelijk als holdings).

Organisatie:

Optuigen van een organisatie met één directeur/eigenaar en het formeren van een passend management team van een drietal personen. Deze personen bleken prima voorhanden. Gezamenlijk is de nieuwe strategie en actieplan opgesteld en uitgerold. Financieel was er onvoldoende overzicht. Er werd wel gewerkt met een maandelijkse omzetverwachting, maar deze werd in de volgende maand nog met terugwerkende kracht aangepast. Planning werd structureel niet gehaald en was eigenlijk ook niet taakstellend. Kostenontwikkeling was in zijn geheel niet in beeld en er werd niet met een liquiditeitsprognose gewerkt. Vanuit de liquiditeitssituatie als eerste een realistische liquiditeitsplanning opgesteld voor de komende maanden. Een tweede progressieve planning opgesteld op basis van het plan van het nieuwe management als doelscenario. Tevens een gedegen rapportage van balans en verlies en winstrekening op maandbasis gerealiseerd voor constante sturing. Deze dient eerdere 3e week van de volgende maand gereed te zijn voor bespreking. Een directiemeeting gepland voor bespreking.

Liquiditeit en sturingsrapportage:

er is veel moeite gedaan om de liquiditeitssituatie snel te herstellen. Debiteuren zijn versneld aangeschreven en crediteuren waar mogelijk gestretcht. Op basis van de verandering, plannen en goede sturingsrapportage zijn regelingen getroffen met de twee belangrijkste partijen, de fiscus en de bank.

Financiering:

De adequate aanpak en plannen konden financieel goed worden uitgewerkt. Het werd al snel duidelijk dat een deel van de financiering als risicodragend vermogen moest worden beschouwd. Tevens moest de vertrekkende eigenaar genoegen nemen met een nabetaling op toekomstige resultaten. FBM heeft een minderheidsparticipant kunnen regelen en tevens zijn de medewerkers in het nieuwe MT voor klein deel mede-eigenaar geworden. De financiële injectie die hieruit kwam gaf de bank voldoende vertrouwen dat de financiering zodanig verruimd werd dat het komende jaar de planning kon worden gerealiseerd. Als laatste actie heeft FBM de holdings van beide eigenaren geherstructureerd om zo de overdracht van de onderneming passend te regelen met overeenkomsten en leningen. De vertrekkende ondernemer diende ook nog zijn holdingfinanciering en hypotheek bij andere bank onder te brengen. Dit is door FBM geregeld.

Resultaat

De onderneming heeft haar koerswijziging en plannen goed kunnen realiseren. Verbeteringen waren snel zichtbaar, winstgevendheid kwam terug. Toch ging het qua liquiditeiten iets langzamer dan verwacht. De bank heeft toen een half jaar later de afgesproken afbouw in goed overleg nog wat opgeschort. Inmiddels is de onderneming op maandbasis in control, de urenproductiviteit is goed. De markt waarin de onderneming zit, blijft moeizaam, maar onderneming heeft nu de focus en vooruitziende blik om bij te sturen.

Maak nu vrijblijvend kennis met FBM

FBM komt graag langs voor een eerste gesprek. U ontvangt van ons een haalbaarheidsanalyse, daarna volgt een offerte. Het kost u dus niets, maar kan u wel in vele opzichten verder brengen.

  • Opgericht in 1990
  • Meer dan 500 klanten
  • Actief in vele sectoren
  • Inventief
  • Deskundig
  • Betrokken